เวปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ทางชีววิทยา ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่สนใจ   ผู้จัดทำได้เรียบเรียงเนื้อหาที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ กับทุกคน

ผู้จัดทำ ขอขอบคุณ   

     - มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
    - สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
    - เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทตโนโลยี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย